บริการสืบสวนในประเทศพม่า

ความเข้าใจในพื้นที่ของเรา คือ กุญแจสู่ความสำเร็จในการสืบสวน

บริการสืบสวนในประเทศพม่า

บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Investigations) – สืบสวนไปยังแหล่งที่มาและจุดกระจายสินค้าปลอม รวมถึงการระบุตัวตนผู้ผลิตสินค้าและผู้ซื้อสินค้าที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศพม่า

บริการวิจัยตลาด (Market Research) – ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยตลาดในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น น้ำมันและก๊าซ สถาบันการเงินรายย่อย เภสัชกรรม เครื่องจักรกลหนัก พลังงานแสงอาทิตย์ สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)  และการเกษตรและปศุสัตว์
บริการการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) และตรวจสอบประวัติภูมิหลัง (Background Investigations) – เนื่องจากประเทศพม่ายังไม่มีเอกสารบันทึกทางราชการ แหล่งข้อมูลและผู้ติดต่อในท้องถิ่นจึงจำเป็นต่อการสอบทานธุรกิจและตรวจสอบประวัติภูมิหลัง ด้วยการสืบสวนอย่างระมัดระวัง บริษัท โอไร้อันสามารถดำเนินการตรวจสอบชื่อเสียง จริยธรรมทางธุรกิจ และเครือข่ายทางการเมืองของเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในประเทศพม่าได้อย่างรอบคอบ
บริการตรวจสอบการเรียกร้องเงินประกัน (Insurance Claim Investigations) – เราสามารถช่วยดำเนินการเรียกร้องเงินประกันในประเทศพม่า รวมถึงการเรียกร้องเงินประกันการเดินทาง และประกันสุขภาพ

บริการตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigations) – บุคลากรของเราสามารถทำการตรวจสอบการทุจริตได้ครอบคลุมหลายประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ลูกค้าอาจกำลังประสบ รวมถึงการทุจริตของผู้ผลิตสินค้า การทุจริตทางสัญญา และการฉ้อโกงของพนักงาน