บริการสืบสวนในประเทศกัมพูชา

Where our local knowledge is a key to successful investigations.

บริการสืบสวนในประเทศกัมพูชา

บริษัท โอไร้อันดำเนินการสืบสวนในประเทศกัมพูชามาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ประเทศกัมพูชาถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในการสืบสวนทางธุรกิจ เนื่องจากประเทศกัมพูชาไม่มีเอกสารบันทึกทางราชการ (public record) และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รองรับผู้ทำการสืบสวนในต่างประเทศ ในประเทศกัมพูชา ผู้ทำการสืบสวนจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลจากบุคคล และใช้เทคนิควิธีการสืบสวนอื่น ๆ ที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

ด้วยเครือข่ายในท้องถิ่นที่ครอบคลุมของเรา บริษัท โอไร้อันสามารถให้บริการสืบสวนในประเทศกัมพูชา ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Investigations) – สืบสวนไปยังแหล่งที่มาและจุดกระจายสินค้าปลอม รวมถึงการระบุตัวตนผู้ผลิตสินค้าและผู้ซื้อสินค้าที่อาศัยอยู่นอกประเทศกัมพูชา

บริการติดตาม เฝ้าดู (Surveillance) – บางสถานการณ์ การติดตาม เฝ้าดู เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับเป้าหมาย ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้านการติดตาม เฝ้าดู ในประเทศกัมพูชา และประสบความสำเร็จในหลาย ๆ งานที่ได้รับมอบหมาย

บริการตรวจสอบการเรียกร้องเงินประกัน (Insurance Claim Investigations)– บริษัท โอไร้อันประสบความสำเร็จอย่างมากในการตรวจสอบการเรียกร้องเงินประกันในประเทศกัมพูชา รวมถึงการเรียกร้องเงินประกันการเดินทาง และประกันสุขภาพ

บริการการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) และตรวจสอบประวัติภูมิหลัง (Background Investigations) – เนื่องจากประเทศกัมพูชายังไม่มีเอกสารบันทึกทางราชการ แหล่งข้อมูลและผู้ติดต่อในท้องถิ่นจึงจำเป็นต่อการสอบทานธุรกิจและตรวจสอบประวัติภูมิหลัง ด้วยการสืบสวนอย่างระมัดระวัง บริษัท โอไร้อันสามารถดำเนินการตรวจสอบ ชื่อเสียง จริยธรรมทางธุรกิจและเครือข่ายทางการเมืองของเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในประเทศกัมพูชาได้อย่างรอบคอบ

บริการตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigations) – บุคลากรของเราสามารถทำการตรวจสอบการทุจริตได้ครอบคลุมหลายประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ลูกค้าอาจกำลังประสบ รวมถึงการทุจริตของผู้ผลิตสินค้า การทุจริตทางสัญญา และการฉ้อโกงของพนักงาน

บริการสืบสวนเรื่องส่วนตัว (Private Investigations) – บริษัทโอไร้อันไม่สามารถให้บริการสืบสวนเรื่องส่วนตัว เช่น การซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นการสืบสวนในขอบเขตที่แตกต่างจากบริการสืบสวนอื่น ๆ ของเราในประเทศกัมพูชา