บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Professional, responsive, single point of contact for your IP investigation and legal representation needs

บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น ให้บริการสืบสวน ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ในประเทศไทย ครบวงจร ละเมิดลิขสิทธ์ ตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยโดยสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสามของสินค้าปลอมแปลงที่ยึดได้ใน EU มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทย หรือส่งผ่านทางประเทศไทยไปยัง EU แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฝ่ายกฎหมายโอไร้อัน จึงพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ดังนี้

บริการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 • การสำรวจตลาดเพื่อหาร้านค้าปลีกและแหล่งสินค้าปลอมแปลง
 • การสร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลของเรา
 • การสำรวจเพื่อหาที่อยู่ของผู้นำเข้า คลังสินค้า และสถานที่ผลิต
 • การจัดการสายด่วนสำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลผ่านเครือข่าย

บริการเป็นตัวแทนดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 • ประสานงานในการตรวจค้นเพื่อดำเนินการต่อต้านผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และขัดขวางการนำสู่ตลาด เราทำงานกับหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจค้นสถานที่ ยึดสินค้า จับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าท่านเอาจริงเอาจังในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน และป้องกันไม่ให้ผู้ปลอมแปลงสินค้าคิดที่จะปลอมแปลงสินค้าของท่าน
 • การเจรจา ในบางกรณีการเจรจากับผู้ละเมิดสิทธินอกศาลอาจเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เราสามารถเป็นตัวแทนของลูกค้าในการเจรจาดังกล่าวและรับรองว่าพวกเขาจะได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด
 • รัฐสัมพันธ์ โอไร้อันเป็นตัวแทนของลูกค้าและประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมศุลกากรไทย ฯลฯ

บริการให้คำปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 • ระบุรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท (ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า เป็นต้น)
 • พัฒนายุทธิวิธีในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • ดำเนินการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา
 • ระบุและสืบสวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ให้คำแนะนำและประสานงานเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการตอบโต้หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง – ซึ่งท่านควรรู้ว่า เครื่องหมายบางประเภทนั้นไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ถ้าหากว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะเฉพาะ (วัตถุทั่วไปที่ไม่การระบุลักษณะเฉพาะ) ซึ่งมีผลให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้า พึงระลึกไว้ว่าสิ่งนี้คือบันไดขั้นแรกที่จะช่วยประหยัดเวลา และควรพิจารณาแต่การเปลี่ยนแปลงเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้เครื่องหมายของท่านได้รับการจดทะเบียน
 • หาข้อมูลสำหรับการจดทะเบียนในเบื้องต้น – หากเครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว จะมีผลทำให้สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายของท่าน
 • การจดทะเบียน – เราขอรับรองว่าเครื่องหมายของท่านจะได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 10 เดือนโดยประมาณ นับตั้งแต่ริเริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด