ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร

Internal Computer Investigations

ตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร

ทีมพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลของโอไร้อัน ให้ช่วยเหลือ แผนกทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายตรวจสอบภาย และฝ่ายกฎหมายในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ดังนี้-

  • แนะนำแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกันไฟล์ข้อมูลสำคัญไม่ให้ถูกลบจากพนักงานไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดค่าใช้จ่าย หากบริษัทจำเป็นต้องเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำนโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบหรือการเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  • แนะนำขั้นตอนในการปกป้องหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่พนักงานลาออกหรือถูกไล่ออก
  • จัดฝึกอบรมแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบหรือเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานปฎิบัติตามนโยบายของบริษัทในการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทได้เก็บบันทึกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของพนักงานได้ตามกฎหมาย