การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

Identify potential security threats and reduce vulnerabilities

การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด ให้บริการด้านการประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ [physical security audit]เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย การทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน อิสระและครบวงจรเน้นองค์ประกอบหลักสามประการได้แก่ นโยบาย แผนการและขั้นตอน

 • ขั้นตอนการประเมินตามคำสั่งช่วยประเมินและทำให้องค์ประกอบสามประการเหล่านี้สมดุลกัน และรับรองว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ
 • มาตรการในการวางแผนมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในการดำเนินธุรกิจประจำวันของคุณ
  การวิเคราะห์ช่องว่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
 • กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของเราถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมและชัดเจนจากการประเมินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อให้ทราบถึงภัย คุกคามที่เป็นไปได้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย

โดยทั่วไปเรามุ่งเน้นความปลอดภัยด้านมนุษย์ ประเมินวิธีซึ่งมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลกับการดำเนินงานในระบบ หาและวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและจุดอ่อนด้านการรักษาความปลอดภัย นอกจากการประเมินระบบความปลอดภัยทางกายภาพแล้ว เรายังประเมินด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมอีกด้วย

การวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยออกแบบเพื่อใช้สำหรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามของคุณโดยเฉพาะได้แก่ ความวุ่นวายทางสังคม การเมือง การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม ลัทธิก่อการร้ายและกลุ่มเคลื่อนไหว

การประเมินความปลอดภัยมีทั้งแบบกว้างและแคบตามที่คุณต้องการ ระยะเวลาในการประเมินความปลอดภัยพื้นฐานขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจของคุณ ปัจจัยที่มuอิทธิพลประกอบด้วย

 • จำนวนของพนักงาน
 • จำนวนของสถานที่
 • ขนาดของสถานที่
 • ชนิดของธุรกิจ (มีอิทธิพลต่อชนิดและระดับของการคุกคาม)
 • ความซับซ้อนทางเทคนิคของโซลูชั่นที่มีอยู่ (จำนวนของกล้อง เครื่องบันทึก เครื่องส่งสัญญาณ ที่กั้น เป็นต้น)

การตรวจสอบสถานที่เฉพาะและไม่ใช่ที่สาธารณะเช่น สำนักงานการค้า อาจใช้เวลา 7 วัน ประกอบด้วย 2 วันในสถานที่ 5 วันสำหรับการเตรียมเอกสาร

 • การสัมภาษณ์พนักงาน (ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานบางคน)
 • การสัมภาษณ์หน่วยรักษาความปลอดภัย (ผู้บริหารและพนักงาน)
 • การทบทวนเอกสาร
 • การประเมินทางกายภาพ
 • การสังเกตการณ์ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามเฉพาะที่
 • การสังเกตการณ์ระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ
 • การวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล (เน้นเรื่องมนุษย์)
 • การสังเกตการณ์ความปลอดภัยทางกายภาพนอกเวลา
 • การสังเกตการณ์ในการทำความสะอาด
 • การวิเคราะห์หน้าที่ทั่วอาคาร
 • การวิเคราะห์หน้าที่ทั่วอาณาเขต

การประเมินสถานที่ขนาดใหญ่และเป็นที่สาธารณะเช่น ร้านค้าปลีก อาจใช้เวลา 15 วัน ประกอบด้วย 5 วันในสถานที่และ 10 วันสำหรับการเตรียมเอกสาร ซึ่งสิ่งที่กล่าวข้างต้นจะประกอบด้วย

 • การสังเกตการณ์ในการส่งสินค้า
 • การสังเกตการณ์ในการจำหน่ายสินค้า
 • การสังเกตการณ์ขั้นตอนการจัดการเงินสด