การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน2018-12-13T17:10:36+00:00

การตรวจสอบภูมิหลังและคัดกรองพนักงาน

การตรวจคัดกรองพนักงานใหม่และพนักงานในปัจจุบันอย่างละเอียดสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงได้ ผู้สืบสวนของเราสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจสอบ ภูมิหลังซึ่งพนักงานฝ่ายบุคคลของคุณอาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะทำการตรวจเอง บริการตรวจสอบภูมิหลัง จะรวมถึงการตรวจเครดิต การตรวจประวัติอาชญากรรม การตรวจยืนยันประวัติการทำงาน การตรวจบุคคลอ้างอิงและตรวจยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทโอไร้อันให้บริการตรวจสอบภูมิหลังและตรวจคัดกรองพนักงานเพื่อช่วยให้องค์กรของลูกค้าปลอดภัยและได้ประโยชน์จากการป้องกันข้อผิดพลาดทั้งหลายอันเกิดจากพนักงานที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่มีจริยธรรม อันตราย หรือเป็นอาชญากรได้

 • ปกป้องพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ที่คุณห่วงใยจากบุคคลที่เป็นอันตราย

 • ปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัทคุณ

 • ช่วยหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีในศาลที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอันเกิดจากพนักงานที่กระทำความผิดหรือประมาท

 • ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนพนักงาน การจ้างพนักงานใหม่และอบรมพนักงาน

 • ทำให้บริษัทคุณมั่นใจได้ว่าจ้างพนักงานถูกคน

 • ป้องกันการโจรกรรมและการฉ้อโกงในการทำงาน

 • ปกป้องสินทรัพย์และข้อมูลที่อันเป็นความลับของบริษัท

 • เตรียมหลักฐานเพื่อช่วยปกป้องบริษัทจากการถูกฟ้องร้องเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การคัดกรองคนเข้าทำงานและการตรวจสอบภูมิหลังของเราสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้โดยมีขอบเขตการบริการตรวจสอบที่หลากหลายได้แก่:

 • การตรวจประวัติอาชญากรรม

 • การตรวจที่อยู่

 • การตรวจประวัติการทำงาน

 • การตรวจประวัติการศึกษา

 • การตรวจบุคคลอ้างอิง

 • การตรวจคดีแพ่ง

 • การตรวจสถานะล้มละลาย

 • การตรวจบริษัทและตำแหน่งกรรมการบริษัท (ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใดบ้าง)

 • การตรวจสอบข้อมูลบริษัท บุคคลจากอินเทอร์เน็ต

 • การตรวจการถูกควบคุมทางการเงิน

QUESTIONS ABOUT ANY ISSUES? ASK OUR EXPERTS TEAM.